Kinh doanh khí
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPGKinh doanh khí
2Cấp lại Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPGKinh doanh khí
3Cấp điều chỉnh Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPGKinh doanh khí
4Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chaiKinh doanh khí
5Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chaiKinh doanh khí
6Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chaiKinh doanh khí
7Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồnKinh doanh khí
8Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồnKinh doanh khí
9Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồnKinh doanh khí
10Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tảiKinh doanh khí
11Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tảiKinh doanh khí
12Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tảiKinh doanh khí
13Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNGKinh doanh khí
14Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNGKinh doanh khí
15Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNGKinh doanh khí
16Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tảiKinh doanh khí
17Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tảiKinh doanh khí
18Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tảiKinh doanh khí
19Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNGKinh doanh khí
20Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNGKinh doanh khí
21Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNGKinh doanh khí
22Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải CNGKinh doanh khí
23Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảiKinh doanh khí
24Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảiKinh doanh khí