Quản lý công sản
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản côngQuản lý công sản
2Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúcQuản lý công sản
3Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự ánQuản lý công sản
4Mua quyển hóa đơnQuản lý công sản
5Mua hóa đơn lẻQuản lý công sản
6Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tưQuản lý công sản
7Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuêQuản lý công sản
8Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kếtQuản lý công sản
9Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập dự án đầu tưQuản lý công sản
10Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vịQuản lý công sản
11Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nướcQuản lý công sản
12Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản côngQuản lý công sản
13Quyết định điều chuyển tài sản côngQuản lý công sản
14Quyết định bán tài sản côngQuản lý công sản
15Quyết định thanh lý tài sản côngQuản lý công sản
16Quyết định tiêu hủy tài sản côngQuản lý công sản
17Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hộiQuản lý công sản
18Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đấtQuản lý công sản