Quản lý vũ khí, vật liệu nổ
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụngQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
2Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụngQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
3Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụngQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
4Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụngQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
5Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thaoQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
6Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thaoQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
7Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thaoQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
8Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thaoQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
9Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô sơQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
10Thông báo khai báo vũ khí thô sơQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
11Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khíQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
12Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khíQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
13Cấp giấy phép vận chuyên vật liệu nổ quân dụngQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
14Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệpQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
15Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệpQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
16Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
17Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
18Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
19Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
20Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
21Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
22Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
23Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
24Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
25Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
26Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
27Cấp giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để, triển lãm trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa nghệ thuậtQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
28Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để, triển lãm trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa nghệ thuậtQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
29Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để, triển lãm trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa nghệ thuậtQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
30Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
31Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
32Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
33Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
34Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ