Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Công bố sử dụng dấu định lượngTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
2Điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượngTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
3Cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhânTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
4Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng sẵn nhập khẩuTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
5Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
6Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địaTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
7Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địaTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
8Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địaTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
9Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc giaTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
10Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhậnTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
11Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ địnhTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
12Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợpTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
13Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩuTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
14Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhậnTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
15Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanhTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
16Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hànhTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
17Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hànhTiêu chuẩn đo lường và chất lượng