Gia đình
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)Gia đình
2Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)Gia đình
3Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)Gia đình
4Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)Gia đình
5Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)Gia đình
6Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)Gia đình
7Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đìnhGia đình
8Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình
9Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đìnhGia đình
10Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đìnhGia đình
11Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đìnhGia đình
12Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đìnhGia đình