Môi trường
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự ánMôi trường
2Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạiMôi trường
3Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạiMôi trường
4Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinhMôi trường
5Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.Môi trường
6Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự ánMôi trường
7Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trườngMôi trường
8Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trườngMôi trường
9Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệtMôi trường
10Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự ánMôi trường
11Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sảnMôi trường
12Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sảnMôi trường
13Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trườngMôi trường