Đăng ký giao dịch bảo đảm
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)Đăng ký giao dịch bảo đảm
2Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương laiĐăng ký giao dịch bảo đảm
3Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Đăng ký giao dịch bảo đảm
4Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữuĐăng ký giao dịch bảo đảm
5Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng kýĐăng ký giao dịch bảo đảm
6Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng kýĐăng ký giao dịch bảo đảm
7Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtĐăng ký giao dịch bảo đảm
8Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ởĐăng ký giao dịch bảo đảm
9Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtĐăng ký giao dịch bảo đảm