Quản tài viên
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhânQuản tài viên
2Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhânQuản tài viên
3Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên
4Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên
5Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên
6Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viênQuản tài viên
7Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên
8Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viênQuản tài viên
9Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên
10Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên
11Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viênQuản tài viên
12Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên