Tổ chức phi Chính phủ
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Công nhận Ban vận động thành lập Hội (đối với những hội hoạt động trong lĩnh vực liên quan tới chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ)Tổ chức phi Chính phủ
2Thủ tục thành lập hộiTổ chức phi Chính phủ
3Thủ tục phê duyệt điều lệ hộiTổ chức phi Chính phủ
4Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hộiTổ chức phi Chính phủ
5Thủ tục đổi tên hộiTổ chức phi Chính phủ
6Thủ tục hội tự giải thểTổ chức phi Chính phủ
7Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thườngTổ chức phi Chính phủ
8Cho phép hội đặt văn phòng đại diệnTổ chức phi Chính phủ
9Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹTổ chức phi Chính phủ
10Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹTổ chức phi Chính phủ
11Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹTổ chức phi Chính phủ
12Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹTổ chức phi Chính phủ
13Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹTổ chức phi Chính phủ
14Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt độngTổ chức phi Chính phủ
15Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹTổ chức phi Chính phủ
16Thủ tục đổi tên quỹTổ chức phi Chính phủ
17Thủ tục quỹ tự giải thểTổ chức phi Chính phủ