Hoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền tiết kiệmHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
2Huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền tự nguyện không lấy lãi của khách hàngHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
3Huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền có trả lãi của cá nhânHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
4Huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền có trả lãi của tổ chứcHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
5Huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền tiết kiệmHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
6Huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền gửi tự nguyện không lấy lãi của khách hàngHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
7Huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền có trả lãi của cá nhânHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
8Huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền có trả lãi của tổ chứcHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
9Thu nợ, thu lãiHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
10Mở tài khoản tiền gửi đối với khách hàng là cá nhânHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
11Mở tài khoản tiền gửi đối với khách hàng là tổ chứcHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
12Mở tài khoản tiền gửi đối với khách hàng là đồng chủ tài khoảnHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
13Thanh toán trong nước - Thanh toán bằng séc chuyển khoảnHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
14Thanh toán trong nước - Thu tiền mặtHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
15Thanh toán trong nước - Chi tiền mặtHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
16Thanh toán trong nước - Thanh toán bằng Ủy nhiệm chiHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
17Thanh toán trong nước - Thanh toán bằng Ủy nhiệm thuHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
18Tuyển dụng cán bộ NHCSXHHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
19Tiếp nhận cán bộ NHCSXHHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
20Giải quyết khiếu nại trong hệ thống NHCSXHHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội
21Giải quyết tố cáo trong hệ thống NHCSXHHoạt động khác của ngân hàng chính sách xã hội