Cấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
2Cấp lại hoặc đổi Giấy phép quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (trường hợp quỹ tín dụng nhân dân mất hoặc hư hỏng giấy phép)Cấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
3Chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ươngCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
4Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ươngCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
5Chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
6Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
7Chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Cấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
8Chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
9Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
10Chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
11Chấp thuận thay đổi phạm vi hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
12Chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
13Chấp thuận thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị, các thành viên hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
14Chấp thuận thay đổi trưởng ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
15Chấp thuận thay đổi giám đốc của quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
16Chia quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
17Tách quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
18Hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
19Sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
20Thu hồi giấy phép trong trường hợp chia tách quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
21Thu hồi giấy phép trong trường hợp hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
22Thu hồi giấy phép trong trường hợp sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân cơ sởCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
23Thu hồi giấy phép trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị phá sảnCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân
24Thu hồi giấy phép trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân cơ sở giải thể tự nguyện theo nghị quyết của đại hội thành viênCấp phép thành lập và hoạt dộng quỹ tín dụng nhân dân