Quản lý đầu tư
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)Quản lý đầu tư
2Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)Quản lý đầu tư
3Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)Quản lý đầu tư
4Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưQuản lý đầu tư
5Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tưQuản lý đầu tư
6Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tưQuản lý đầu tư
7Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưQuản lý đầu tư
8Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)Quản lý đầu tư
9Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhQuản lý đầu tư
10Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủQuản lý đầu tư
11Chuyển nhượng dự án đầu tưQuản lý đầu tư
12Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tếQuản lý đầu tư
13Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tàiQuản lý đầu tư
14Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưQuản lý đầu tư
15Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưQuản lý đầu tư
16Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưQuản lý đầu tư
17Giãn tiến độ đầu tưQuản lý đầu tư
18Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tưQuản lý đầu tư
19Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tưQuản lý đầu tư
20Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCCQuản lý đầu tư
21Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCCQuản lý đầu tư
22Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đươngQuản lý đầu tư
23Cung cấp thông tin về dự án đầu tưQuản lý đầu tư
24Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tưQuản lý đầu tư
25Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lýQuản lý đầu tư
26Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lýQuản lý đầu tư