Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Bảo đảm tiền vay thông qua hình thức bảo lãnh bằng thế chấp tài sản của bên thứ 3
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người thứ ba (mẫu số 04/BĐTV);

- Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (mẫu số10/BĐTV).

 

Đối tượng áp dụng:

-  Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

+ Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người thứ ba (mẫu số 04/BĐTV);

+ Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (mẫu số10/BĐTV).

+ Hợp đồng thuê chuyên môn xác định giá trị tài sản thế chấp kèm theo phiếu ghi kết quả giám định chất lượng và giá trị tài sản thế chấp của chuyên môn (nếu có).

+ Hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.

+ Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. Người vay lưu (01 bộ), NHCSXH nơi cho vay lưu (01 bộ).   

Quy trình:

Bước 1: Cán bộ Tín dụng đề nghị người vay (hoặc bên bảo lãnh) trình bản gốc các giấy tờ có liên quan về tài sản bảo đảm tiền vay, sau đó kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các giấy tờ gốc của tài sản bảo đảm tiền vay, nếu đảm bảo các yếu tố pháp lý và các quy định tại văn bản này thì tiến hành định giá tài sản. Kết quả định giá là cơ sở để ghi vào Hợp đồng bảo đảm tiền vay.

Bước 2: Cán bộ Tín dụng cùng đại diện bên bảo lãnh ghi cụ thể và đầy đủ các nội dung vào dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay.

Bước 3: Sau khi bên bảo lãnh đồng ý toàn bộ các điều khoản trong dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay thì trình Giám đốc Ngân hàng nơi cho vay và đại diện bên thế chấp ký tắt vào từng trang và ký, ghi rõ họ tên vào cuối bản Hợp đồng bảo lãnh tài sản.

Bước 4: Hợp đồng bảo đảm tiền vay được lập thành 03 bản. Sau đó, bộ phận tín dụng yêu cầu người vay (hoặc bên bảo lãnh) lấy xác nhận của cơ quan Công chứng Nhà nước, hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền trên hợp đồng bảo đảm tiền vay và làm thủ tục đăng ký tại cơ quan giao dịch bảo đảm.

Bước 5: Cán bộ tín dụng chuyển các hồ sơ bảo đảm tiền vay cho bộ phận kế toán theo dõi và quản lý theo chế độ quy định.

Bước 6: Khi nguời vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng nơi cho vay trao trả lại các giấy tờ có liên quan về tài sản thế chấp cho bên bảo lãnh

Lệ phí:

- Không.

Thời gian:
Không quy định
Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005;

- Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;

- Văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH.

 

Địa điểm tiếp nhận:

Nộp hồ sơ cầm cố cho NHCSXH cấp huyện nơi cho vay

Biểu mẫu đính kèm: