Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Bảo đảm tiền vay thông qua hình thức bảo lãnh bằng cầm cố tài sản của bên thứ 3
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Hợp đồng cầm cố tài sản của người thứ ba (mẫu số 03/BĐTV);

- Biên bản xác định giá tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV);

 

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân hoặc tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

+ Hợp đồng cầm cố tài sản của người thứ ba (mẫu số 03/BĐTV);

+ Biên bản xác định giá tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV);

+ Hợp đồng thuê chuyên môn xác định giá trị tài sản cầm cố, kèm theo phiếu ghi kết quả giám định chất lượng và giá trị tài sản cầm cố của chuyên môn (nếu có);

+ Các giấy tờ gốc chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cầm cố:

+ Biên bản giao nhận tài sản của bên cầm cố và ngân hàng.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. Người vay lưu (01 bộ), NHCSXH nơi cho vay lưu (01 bộ)

Quy trình:

Bước 1: Cán bộ Tín dụng đề nghị người vay (hoặc bên bảo lãnh) trình bản gốc các giấy tờ có liên quan về tài sản bảo đảm tiền vay, sau đó kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các giấy tờ gốc của tài sản bảo đảm tiền vay, nếu đảm bảo các yếu tố pháp lý và các quy định tại văn bản này thì tiến hành định giá tài sản. Kết quả định giá là cơ sở để ghi vào Hợp đồng bảo đảm tiền vay.

Bước 2: Cán bộ Tín dụng cùng đại diện bên bảo lãnh ghi cụ thể và đầy đủ các nội dung vào dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay.

Bước 3: Sau khi bên bảo lãnh đồng ý toàn bộ các điều khoản trong dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay thì trình Giám đốc Ngân hàng nơi cho vay và đại diện bên thế chấp ký tắt vào từng trang và ký, ghi rõ họ tên vào cuối bản Hợp đồng bảo lãnh tài sản.

Bước 4: Hợp đồng bảo đảm tiền vay được lập thành 03 bản. Sau đó, bộ phận tín dụng yêu cầu người vay (hoặc bên bảo lãnh) lấy xác nhận của cơ quan Công chứng Nhà nước, hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền trên hợp đồng bảo đảm tiền vay và làm thủ tục đăng ký tại cơ quan giao dịch bảo đảm.

Bước 5: Cán bộ tín dụng chuyển các hồ sơ bảo đảm tiền vay cho bộ phận kế toán theo dõi và quản lý theo chế độ quy định.

Bước 6: Đối với tài sản cầm cố bên cầm cố bàn giao tài sản cầm cố cho Ban quản lý kho của Ngân hàng nơi cho vay để quản lý theo quy định.

Bước 7: Khi người vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng nơi cho vay trao trả lại các giấy tờ có liên quan về tài sản cầm cố cho bên bảo lãnh

Lệ phí:

- Không.

 

Thời gian:
- Không quy định.
Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005;

- Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;

- Văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH.


Địa điểm tiếp nhận:

Nộp hồ sơ cầm cố cho NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

Biểu mẫu đính kèm: