Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Bảo đảm tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 02/BĐTV);

- Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (mẫu số10/BĐTV);

 

Đối tượng áp dụng:

-  Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

- Người vay nộp hồ sơ cầm cố cho NHCSXH cấp huyện nơi cho vay

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 02/BĐTV);

+ Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (mẫu số10/BĐTV);

+ Hợp đồng thuê chuyên môn xác định giá trị tài sản thế chấp kèm theo phiếu ghi kết quả giám định chất lượng và giá trị tài sản thế chấp của chuyên môn (nếu có);

+ Giấy chứng nhận giao dịch đảm bảo đối với các tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký giao dịch bảo đảm;

+ Bản chính các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp cụ thể:

* Trường hợp đối với doanh nghiệp nhà nước phải có Quyết định  của cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho doanh nghiệp dùng tài sản để thế chấp;

* Trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu tập thể, công ty liên doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn… khi đem thế chấp phải có nghị quyết bằng văn bản của Đại hội đại biểu các thành viên, hoặc ý kiến chấp thuận của các thành viên trong Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty về việc đồng ý giao cho người đại diện ký văn bản thế chấp.

* Trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu của nhiều người (từ 2 người trở lên), phải yêu cầu những người đồng sở hữu tài sản ký, ghi rõ họ tên trên phần Bên thế chấp của Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo qui định của NHCSXH.

+ Các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản bảo đảm tiền vay (phiếu nhập kho, các giấy tờ về bảo hiểm tài sản,…).

+ Đối với tài sản thế chấp có mua bảo hiểm tài sản, NHCSXH nơi cho vay phải giữ Giấy chứng nhận bảo hiểm và quản lý tiền bồi thường của cơ quan Bảo hiểm để thu nợ (nếu có rủi ro). Thỏa thuận này phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo đảm.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. Người vay lưu (01 bộ), NHCSXH nơi cho vay lưu (01 bộ).

Quy trình:

Bước 1: Cán bộ Tín dụng đề nghị người vay trình bản gốc các giấy tờ có liên quan về tài sản bảo đảm tiền vay, sau đó kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các giấy tờ gốc của tài sản bảo đảm tiền vay, nếu đảm bảo các yếu tố pháp lý và các quy định tại văn bản này thì tiến hành định giá tài sản. Kết quả định giá là cơ sở để ghi vào Hợp đồng bảo đảm tiền vay.

Bước 2: Cán bộ Tín dụng cùng đại diện bên thế chấp ghi cụ thể và đầy đủ các nội dung vào dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay.

Bước 3: Sau khi bên thế chấp đồng ý toàn bộ các điều khoản trong dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay thì trình Giám đốc Ngân hàng nơi cho vay và đại diện bên thế chấp ký tắt vào từng trang và ký, ghi rõ họ tên vào cuối bản Hợp đồng thế chấp tài sản.

Bước 4: Hợp đồng bảo đảm tiền vay được lập thành 03 bản. Sau đó, bộ phận tín dụng yêu cầu bên thế chấp tài sản lấy xác nhận của cơ quan Công chứng Nhà nước, hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền trên hợp đồng bảo đảm tiền vay và làm thủ tục đăng ký tại cơ quan giao dịch bảo đảm.

Bước 5: Cán bộ tín dụng chuyển các hồ sơ bảo đảm tiền vay cho bộ phận kế toán theo dõi và quản lý theo chế độ quy định.

Bước 6: Khi người vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng nơi cho vay trao trả lại các giấy tờ có liên quan về tài sản thế chấp cho người vay.

Lệ phí:

- Không.

 

Thời gian:
- Không quy định.
Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005;

- Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;

- Văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH.

Địa điểm tiếp nhận:

NHCSXH cấp huyện nơi cho vay

Biểu mẫu đính kèm: