Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Bảo đảm tiền vay bằng hình thức cầm cố tài sản
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Hợp đồng cầm cố tài sản (mẫu 01/BĐTV);

- Biên bản xác định giá tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV)

 

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân hoặc Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

- Bao gồm:

+ Hợp đồng cầm cố tài sản (mẫu 01/BĐTV);

+ Biên bản xác định giá tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV);

+ Hợp đồng thuê chuyên môn xác định giá trị tài sản cầm cố, kèm theo phiếu ghi kết quả giám định chất lượng và giá trị tài sản cầm cố của chuyên môn (nếu có).

+ Các giấy tờ gốc chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cầm cố:

* Trường hợp đối với doanh nghiệp nhà nước phải có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho doanh nghiệp dùng tài sản để cầm cố;

* Trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu tập thể, công ty liên doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn… khi đem cầm cố phải có Nghị quyết bằng văn bản của Đại hội đại biểu các thành viên, hoặc ý kiến chấp thuận của các thành viên trong Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty về việc đồng ý giao cho người đại diện ký văn bản cầm cố;

* Trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu của nhiều người (từ 2 người trở lên), phải yêu cầu những người đồng sở hữu tài sản ký, ghi rõ họ tên trên phần Bên cầm cố của Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo qui định của NHCSXH;

* Trường hợp cầm cố đối với chứng chỉ tiền gửi, Sổ tiết kiệm phải có xác nhận của cơ quan phát hành.

* Biên bản giao nhận tài sản của bên cầm cố và ngân hàng.

* Các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản bảo đảm tiền vay (phiếu nhập kho, các giấy tờ về bảo hiểm tài sản).

* Đối với tài sản cầm cố có mua bảo hiểm tài sản, NHCSXH nơi cho vay phải giữ Giấy chứng nhận bảo hiểm và quản lý tiền bồi thường của cơ quan Bảo hiểm để thu nợ (nếu có rủi ro). Thỏa thuận này phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo đảm.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. Người vay lưu (01 bộ), NHCSXH nơi cho vay lưu (01 bộ).

Quy trình:

Bước 1: Cán bộ Tín dụng đề nghị người vay trình bản gốc các giấy tờ có liên quan về tài sản bảo đảm tiền vay, sau đó kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các giấy tờ gốc của tài sản bảo đảm tiền vay, nếu đảm bảo các yếu tố pháp lý và các quy định tại văn bản này thì tiến hành định giá tài sản. Kết quả định giá là cơ sở để ghi vào Hợp đồng bảo đảm tiền vay.

Bước 2: Cán bộ Tín dụng cùng đại diện bên cầm cố ghi cụ thể và đầy đủ các nội dung vào dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay.

Bước 3: Sau khi bên cầm cố đồng ý toàn bộ các điều khoản trong dự thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay thì trình Giám đốc Ngân hàng nơi cho vay và đại diện bên cầm cố ký tắt vào từng trang và ký, ghi rõ họ tên vào cuối bản Hợp đồng cầm cố tài sản.

Bước 4: Hợp đồng bảo đảm tiền vay được lập thành 03 bản. Sau đó, bộ phận tín dụng yêu cầu bên cầm cố tài sản lấy xác nhận của cơ quan Công chứng Nhà nước, hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền trên hợp đồng bảo đảm tiền vay và làm thủ tục đăng ký tại cơ quan giao dịch bảo đảm.

Bước 5: Cán bộ tín dụng chuyển các hồ sơ bảo đảm tiền vay cho bộ phận kế toán theo dõi và quản lý theo chế độ quy định.

Bước 6: Đối với tài sản cầm cố bên cầm cố bàn giao tài sản cầm cố cho Ban quản lý kho của Ngân hàng nơi cho vay để quản lý theo quy định.

Bước 7: Khi nguời vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng nơi cho vay trao trả lại tài sản cầm cố; các giấy tờ có liên quan về tài sản cầm cố cho người vay.

Lệ phí:
- Không
Thời gian:
Không quy định.
Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005;

- Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;

- Văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH.

Địa điểm tiếp nhận:

NHCSXH cấp huyện nơi cho vay

Biểu mẫu đính kèm: