Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay đối với Thương nhân là tổ chức kinh tế hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay đến 30 triệu đồng
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu 04/TD.

 

Đối tượng áp dụng:

-  Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

* Đối với người vay: Bao gồm 3 loại hồ sơ sau: Hồ sơ pháp lý; Hồ sơ kinh tế; Hồ sơ vay vốn.

. Hồ sơ pháp lý:

Tuỳ theo loại hình tổ chức kinh tế người vay gửi cho Ngân hàng các giấy tờ (bản sao có công chứng) sau:

+ Điều lệ Doanh nghiệp, Điều lệ Hợp tác xã (trừ Doanh nghiệp tư nhân);

+ Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng;

+ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Trường hợp tổ chức kinh tế mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại vùng khó khăn phải có thêm Giấy phép hoạt động;

+ Giấy phép hành nghề đối với các trường hợp hoạt động thương mại phải có giấy phép hành nghề (ví dụ: Kinh doanh Dược phẩm);

+ Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh);

+ Các giấy tờ về đăng ký mẫu dấu, chữ ký và mở tài khoản;

+ Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát (đối với Hợp tác xã);

+ Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã (đối với Hợp tác xã).

. Hồ sơ kinh tế:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ;

+ Báo cáo tài chính và kết quả thực hiện kinh doanh kỳ trước liền kề.

. Hồ sơ vay vốn:

+ Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/DNV&N);

+ Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (do người vay tự lập);

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. Người vay lưu (01 bộ), NHCSXH nơi cho vay lưu (01 bộ).

Quy trình:

Bước 1: Người vay có nhu cầu vay vốn viết Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/DNV&N) có xác nhận của UBND cấp xã. Sau đó người vay nộp trực tiếp hồ sơ cho vay về NHCSXH nơi cho vay;

Bước 2: NHCSXH nơi cho vay sau khi nhận được Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/DNV&N) và các hồ sơ theo quy định , cán bộ tín dụng tiến hành thẩm định theo mẫu số 02/DNV&N;

Bước 3: Căn cứ vào kết quả thẩm định của cán bộ tín dụng, Trưởng phòng (hoặc Tổ trưởng) Tín dụng có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ hoặc thẩm định lại (nếu cần thiết) trình Giám đốc phê duyệt;

Bước 4: Nếu được phê duyệt cho vay thì NHCSXH nơi cho vay lập thông báo theo mẫu số 04/TD gửi người vay;

Bước 5:  Người vay trực tiếp làm thủ tục nhận tiền vay tại NHCSXH nơi cho vay

Lệ phí:

- Không.

 

Thời gian:
- Không quy định.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000;

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2007 số 20/2007/NQ-CP ngày 11/4/2007 của Chính phủ;

- Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn;

- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo;

- Văn bản số 2479/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 cuả Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng  khó khăn.

Địa điểm tiếp nhận:
NHCSXH cấp huyện nơi cho vay
Biểu mẫu đính kèm: