Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV): Rút tiền tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ TK&VV
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Số tiền (tiền mặt) theo danh sách đề nghị rút tiền tiết kiệm của các tổ viên trong Tổ.

 

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

- Bảng kê thu, chi tiền gửi tiết kiệm;

- Bảng kê tính lãi nhập gốc định kỳ;

- Danh sách tổ viên đề nghị rút tiền tiết kiệm;

- Giấy uỷ quyền người đại diện Tổ TK&VV được lĩnh tiền tiết kiệm của Tổ (nếu có).

Số lượng hồ sơ : 02 bộ

Quy trình:

- Bước 1: Tại Tổ TK&VV: khi tổ viên có nhu cầu rút tiền tiết kiệm hoặc sử dụng tiền gửi tiết kiệm để trả nợ, trả lãi NHCSXH, tổ viên báo cho Tổ trưởng số tiền cần rút. Tổ trưởng tổ TK&VV lập Danh sách tổ viên đề nghị rút tiền tiết kiệm và số tiền cần rút.

- Bước 2: Tại Điểm giao dịch của NHCSXH: vào ngày NHCSXH trực giao dịch cố định tại xã hoặc tại trụ sở NHCSXH, Tổ trưởng Tổ TK&VV nộp cho cán bộ ngân hàng Danh sách tổ viên đề nghị rút tiền tiết kiệm (mẫu số 04/TK), số tiền cần rút.

- Bước 3: Kế toán ngân hàng: Lập phiếu chi trả tiền tiết kiệm cho Tổ TK&VV căn cứ trên Bảng kê thu, chi tiền gửi tiết kiệm (mẫu số 01/TK), danh sách tổ viên đề nghị rút và số tiền trên danh sách đề nghị rút tiền của Tổ TK&VV.

- Bước 4: Thủ quỹ ngân hàng thực hiện chi tiền cho Tổ trưởng Tổ TK&VV, ký xác nhận và trả lại Sổ tiết kiệm cho Tổ trưởng.

Lệ phí:

Không

Thời gian:
- Không quy định thời gian giải quyết cụ thể.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Tiền gửi tiết  kiệm.

- Quyết định số 783/QĐ-HĐQT ngày 29/7/2003 của HĐQT NHCSXH về  ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ TK&VV.

- Hướng dẫn số 244/NHCS-KH ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ TK&VV.

- Văn bản 767/NHCS-TD-KH-CNTT ngày 09/04/2009 của Tổng giám đốc về một số vướng mắc sau hội nghị tập huấn tháng 3/2009.

Địa điểm tiếp nhận:

Trụ sở NHCSXH hoặc tại Điểm giao dịch xã.

Biểu mẫu đính kèm: