Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV): Gửi tiền tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ TK&VV
Lĩnh vực:
Kết quả:

Phiếu thu tiền.

 

 

Đối tượng áp dụng:
Cá nhân
Hồ sơ cần thiết:

- Sổ tiết kiệm không kỳ hạn;

- Phiếu lưu tiết kiệm không kỳ hạn;

- Bảng kê thu, chi tiền gửi tiết kiệm;

- Bảng kê tính lãi nhập gốc định kỳ;

- Bảng kê lãi phải thu và lãi thực thu.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Quy trình:

- Bước 1: Tại Tổ TK&VV: hàng tháng, căn cứ quy ước gửi tiền tiết kiệm của các thành viên trong Tổ, Tổ trưởng thực hiện nhận tiền gửi tiết kiệm của tổ viên. Khi thu tiền tiết kiệm của tổ viên, Tổ trưởng hoặc người đại diện Ban quản lý Tổ được Tổ trưởng uỷ quyền kiểm đếm và ghi số tiền tổ viên gửi vào Bảng kê thu, chi tiền gửi tiết kiệm (mẫu 01/TK); yêu cầu tổ viên gửi tiền ký đồng thời ký xác nhận trên Phiếu theo dõi tiền gửi tiết kiệm của tổ viên, sau đó giao lại Phiếu cho tổ viên giữ.

- Bước 2: Tại Điểm giao dịch của NHCSXH: vào ngày NHCSXH trực giao dịch cố định tại xã hoặc tại trụ sở NHCSXH, Tổ trưởng Tổ TK&VV nộp số tiền gửi tiết kiệm của tổ viên trong Tổ cho cán bộ ngân hàng.

- Bước 3: Kế toán ngân hàng lập Phiếu thu số tiền gửi tiết kiệm của  tổ viên căn cứ trên Bảng kê thu, chi tiền gửi tiết kiệm (01/TK).

- Bước 4: Thủ quỹ ngân hàng: thực hiện thu tiền cho Tổ trưởng Tổ TK&VV, ký xác nhận và trả lại Sổ tiết kiệm cho Tổ trưởng.

Lệ phí:

Không.

 

Thời gian:
- Không quy định thời gian giải quyết cụ thể.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Tiền gửi tiết  kiệm.

- Quyết định số 783/QĐ-HĐQT ngày 29/7/2003 của HĐQT NHCSXH về  ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ TK&VV.

- Hướng dẫn số 244/NHCS-KH ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ TK&VV.

- Văn bản 767/NHCS-TD-KH-CNTT ngày 09/04/2009 của Tổng giám đốc về một số vướng mắc sau hội nghị tập huấn tháng 3/2009.

Địa điểm tiếp nhận:

Trụ sở NHCSXH hoặc tại Điểm giao dịch xã.

Biểu mẫu đính kèm: