Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever)
Lĩnh vực:
Kết quả:

Phê duyệt của cấp có thẩm quyền

 

 

Đối tượng áp dụng:
Cá nhân.
Hồ sơ cần thiết:

+ Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu 01/NRR-UNI

+ Bản sao Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng dùng cho thành viên vay vốn dự án Unilever (mẫu 01A/TD-UNI);

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (NHCSXH nơi cho vay lưu 01 bộ và Ban quản lý dự án xã 01 bộ)

Quy trình:

- Bước 1: Khách hàng có trách nhiệm làm đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu số 01/NRR-UNI), gửi Ban quản lý Nhóm tín dụng và tiết kiệm.

- Bước 2: Ban quản lý Nhóm tín dụng và tiết kiệm và Ban quản lý dự án xã kiểm tra, xác nhận thiệt hại và đề nghị biện pháp xử lý (miễn lãi, giảm lãi, xóa nợ), gửi Ban quản lý dự án huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

- Bước 3: Ban quản lý dự án huyện và Ngân hàng chính sách xã hội: kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ quyết định biện pháp xử lý nợ và nguồn bù đắp rủi ro đối với trường hợp xử lý xóa nợ (từ quĩ rủi ro, quĩ khác của Ban quản lý xã (nếu có), trừ vào nguồn vốn tín dụng của dự án).

Lệ phí:

Không

 

Thời gian:
- Giải quyết ngay khi xảy ra rủi ro.
Căn cứ pháp lý:

- Thỏa thuận 01/TT ngày 25/4/2008- Unilever-HPN-NHCSXH về việc “Thực hiện dự án Nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô”.

- Văn bản số 2210/NHCS-HTQT ngày 18/08/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH về Hướng dẫn thực hiện dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô”.

Địa điểm tiếp nhận:

Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện

Biểu mẫu đính kèm: