Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng đối với liên Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Lao động thương binh và xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt nam)
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

 

Đối tượng áp dụng:
Liên bộ
Hồ sơ cần thiết:

Văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

- Tổ chức kiểm tra hồ sơ đề nghị xử lý của NHCSXH;

- Tổng hợp các khoản nợ bị rủi ro đề nghị xử lý;

- Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Lệ phí:

Không

 

Thời gian:
Không quy định thời gian cụ thể
Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Thông tư số 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

Địa điểm tiếp nhận:

Trực tiếp tại Hội sở chính NHCSXH

Biểu mẫu đính kèm: