Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng tại Hội sở chính NHCSXH
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Tờ trình của Tổng giám đốc trình Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH.

 

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

+ Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu số 05A (B,C,D,Đ,E)/NRR);

+ Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu số 05/NRR).

+ Biểu tổng hợp đề nghị xoá nợ đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu số 08A (B,C,D,Đ,E)/NRR);

+ Biểu tổng hợp đề nghị xoá nợ đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu số 08/NRR).

+ Tờ trình về việc xử lý nợ rủi ro gửi liên Bộ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

- Nhận và tổ chức kiểm tra hồ sơ đề nghị xử lý của NHCSXH cấp tỉnh gửi lên.

- Tổng hợp các khoản nợ bị rủi ro đề nghị xử lý;

- Tổng giám đốc trình Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH báo cáo Liên bộ;

- Nhận được quyết định xử lý nợ bị rủi ro của Thủ tướng Chính phủ, Hội sở chính NHCSXH thông báo cho NHCSXH cấp tỉnh

Lệ phí:

Không

 

Thời gian:
Không quy định thời gian cụ thể
Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách
xã hội;

- Thông tư số 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội.

Địa điểm tiếp nhận:

Hội sở chính NHCSXH và gửi qua đường Bưu điện

Biểu mẫu đính kèm: