Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng đối với NHCSXH cấp tỉnh
Lĩnh vực:
Kết quả:

Chấp thuận hoặc không chấp thuận

 

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

+ Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu 01/NRR);

+ Biên bản xác nhận nợ vay tại NHCSXH bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu số 02A (B,C,D...)/NRR);

+ Bản sao Hợp đồng tín dụng hoặc Sổ vay vốn có rút số dư (gốc, lãi. đến ngày đề nghị xử lý đã được giám đốc NHCSXH nơi cho vay ký xác nhận, đóng dấu và sao y;

- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

+ 02 liên Biểu tổng hợp đề nghị xoá nợ đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu số 07A (B,C,D,Đ,E)/NRR);

+ 02 liên Biểu tổng hợp đề nghị xoá nợ đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (Mẫu số 07/NRR);

+ Văn bản đề nghị xử lý nợ rủi ro của NHCSXH tỉnh;

+ Văn bản của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Quy trình:

- Nhận và kiểm tra tính chính xác, hợp lệ, hợp pháp của bộ hồ sơ nợ bị rủi ro đề nghị xử lý do NHCSXH cấp huyện gửi lên; xác nhận mức độ rủi ro của khách hàng;

- Tổng hợp các khoản nợ bị rủi ro đề nghị xử lý theo từng đối tượng;

- Gửi hồ sơ, biểu tổng hợp nợ bị rủi ro đề nghị xử lý đồng thời có văn bản đề nghị xử lý nợ rủi ro của NHCSXH cấp tỉnh gửi Hội sở chính;

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét để có ý kiến báo cáo và đề
nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định đồng thời gửi ý kiến này về Hội sở chính;

- Nhận được quyết định xử lý nợ bị rủi ro, NHCSXH cấp tỉnh thông báo cho NHCSXH cấp huyện.

Lệ phí:

Không

Thời gian:
Không quy định thời gian cụ thể
Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách
xã hội;

- Thông tư số 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội.

Địa điểm tiếp nhận:

Gửi qua đường Bưu điện và internet

Biểu mẫu đính kèm: