Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng đối với khách hàng không tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn (trường hợp khách hàng bị mất tích)
Lĩnh vực:
Kết quả:

Chấp thuận hoặc không chấp thuận

 

 

Đối tượng áp dụng:
Cá nhân
Hồ sơ cần thiết:

+ Đơn đề nghị xử lý nợ - mẫu số 01/NRR (đối với trường hợp có người thừa kế);

+ Quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án (bản sao có công chứng) đối với hộ kinh doanh cá thể, tổ chức kinh tế;

+ Xác nhận cụ thể về việc mất tích của công an và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi khách hàng cư trú trên Biên bản xác nhận nợ vay NHCSXH bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với hộ gia đình.

-  Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Quy trình:

- Người thừa kế làm đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu số 01/NRR) (đối với trường hợp có người thừa kế) và Quyết định tuyên bố mất tích của Toà án về trường hợp của khách hàng bị mất tích (bản sao có công chứng) hoặc có xác nhận cụ thể về việc mất tích của công an và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi khách hàng cư trú trên Biên bản xác nhận nợ vay NHCSXH bị rủi ro do nguyên nhân khách quan gửi đến NHCSXH cấp huyện;

- Nhận thông báo về kết quả xử lý nợ từ NHCSXH cấp huyện.

Lệ phí:

Không

Thời gian:
Không quy định thời gian cụ thể
Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách
xã hội;

- Thông tư số 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội
Địa điểm tiếp nhận:

NHCSXH cấp huyện.

Biểu mẫu đính kèm: