Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xử lý miễn lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng tại NHCSXH cấp huyện
Lĩnh vực:
Kết quả:

Chấp thuận hoặc không chấp thuận

 

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

- Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu 01/NRR);

- Biên bản xác nhận nợ vay tại NHCSXH bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu số 02A (B,C,D...)/NRR);

- Bản sao Hợp đồng tín dụng hoặc Sổ vay vốn có rút số dư (gốc, lãi. đến ngày đề nghị xử lý đã được Giám đốc NHCSXH nơi cho vay ký xác nhận, đóng dấu và sao y;

- Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu số 03A (B,C,D,Đ,E)/NRR);

- Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu số 03/NRR);

-  Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Quy trình:

- Nhận được hồ sơ đề nghị xử lý nợ của khách hàng, NHCSXH cấp huyện phối hợp cùng khách hàng, tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp xã và cơ quan chuyên ngành có liên quan (nếu có) lập và ký Biên bản xác nhận nợ vay tại NHCSXH bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu số 02A (B,C,D...)/NRR).

- Lập biểu tổng hợp nợ bị rủi ro đề nghị xử lý;

- Gửi hồ sơ và biểu tổng hợp nợ bị rủi ro đề nghị xử lý lên NHCSXH
cấp tỉnh;

- Nhận được thông báo về kết quả xử lý nợ rủi ro từ NHCSXH cấp tỉnh, NHCSXH cấp huyện công khai cho khách hàng

Lệ phí:

Không

Thời gian:
Không quy định thời gian cụ thể
Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Quyết định số 69/2005/ QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách
xã hội;

- Thông tư số 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội;

Địa điểm tiếp nhận:

Gửi qua đường Bưu điện và internet

Biểu mẫu đính kèm: