Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xử lý miễn lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng
Lĩnh vực:
Kết quả:

Chấp nhận hoặc không chấp nhận.

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

- Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu 01/NRR);

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Quy trình:

- Khách hàng (hoặc người được uỷ quyền đại diện) làm đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu số 01/NRR) và gửi đến NHCSXH cấp huyện.

- Nhận thông báo về kết quả xử lý nợ từ NHCSXH cấp huyện.

Lệ phí:

Không

Thời gian:
Không quy định thời gian cụ thể
Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Thông tư số 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội.

Địa điểm tiếp nhận:

NHCSXH cấp huyện.

Biểu mẫu đính kèm: