Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại Hội sở chính NHCSXH
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH.

 

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

+ Biểu tổng hợp đề nghị xoá nợ đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu số 08A (B,C,D,Đ,E)/NRR);

+ Biểu tổng hợp đề nghị xoá nợ đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu số 08/NRR).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

- Nhận và tổng hợp hồ sơ các khoản nợ bị rủi ro đề nghị xử lý của NHCSXH cấp tỉnh gửi lên;

- Trình Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Nhận được quyết định xử lý xoá nợ bị rủi ro, Hội sở chính NHCSXH thông báo cho chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh.

Lệ phí:
Không
Thời gian:
Không quy định thời gian quy định cụ thể
Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

- Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý nợ rủi ro của NHCSXH.

- Thông tư số 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH. về việc ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH.

Địa điểm tiếp nhận:

Hội sở chính NHCSXH

Biểu mẫu đính kèm: