Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với NHCSXH cấp tỉnh
Lĩnh vực:
Kết quả:
Đối tượng áp dụng:
Hồ sơ cần thiết:
Quy trình:
Lệ phí:
Thời gian:
Căn cứ pháp lý:
Địa điểm tiếp nhận:
Biểu mẫu đính kèm: