Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là pháp nhân, tổ chức kinh tế vay vốn bị phá sản, giải thể
Lĩnh vực:
Kết quả:

Chấp nhận hoặc không chấp nhận.

 

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

+ Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu 01/NRR);

+ Quyết định phá sản, giải thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tuyên bố của Toà án về trường hợp pháp nhân, tổ chức kinh tế đó bị phá sản, giải thể (bản sao có công chứng);

+ Các văn bản liên quan đến việc thanh lý tài sản của đơn vị bị phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Quy trình:

- Khách hàng hoặc người được uỷ quyền làm đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu số 01/NRR) và Quyết định phá sản, giải thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tuyên bố của Toà án về trương hợp pháp nhân, tổ chức kinh tế đó bị phá sản, giải thể (bản sao có công chứng); gửi đến NHCSXH cấp huyện.

- Các văn bản liên quan đến việc thanh lý tài sản của đơn vị bị phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật.

- Nhận thông báo về kết quả xử lý nợ từ NHCSXH cấp huyện.

Lệ phí:

Không

Thời gian:
Không quy định thời gian quy định cụ thể
Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý nợ rủi ro của NHCSXH.

- Thông tư số 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH. về việc ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH.

Địa điểm tiếp nhận:

NHCSXH cấp huyện

Biểu mẫu đính kèm: