Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân có tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn (trường hợp khách hàng chết)
Lĩnh vực:
Kết quả:

Chấp nhận hoặc không chấp nhận.

 

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân.

Hồ sơ cần thiết:

+ Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu 01/NRR);

+ Giấy chứng tử (Bản sao có công chứng).

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Quy trình:

- Người thừa kế hoặc đại diện tổ tiết kiệm và vay vốn làm đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu số 01/NRR) gửi NHCSXH cấp huyện;

- Kèm theo Giấy chứng tử (Bản sao có công chứng);

- Nhận thông báo về kết quả xử lý nợ từ NHCSXH cấp huyện.

Lệ phí:

Không

 

Thời gian:
Không quy định thời gian quy định cụ thể
Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

- Quyết định số 69/ 2005/ QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý nợ rủi ro của NHCSXH.

- Thông tư số 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/ QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH. về việc ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH.

Địa điểm tiếp nhận:
NHCSXH cấp huyện
Biểu mẫu đính kèm: