Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xử lý miễn, giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại Hội sở chính NHCSXH
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

+ Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (Mẫu số 05A(B,C,D,Đ,E)/NRR)

+ Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (Mẫu số 05/NRR).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

- Tổng hợp các khoản nợ bị rủi ro đề nghị xử lý;

- Trình Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH;

- Nhận được quyết định xử lý nợ bị rủi ro, Hội sở chính NHCSXH thông báo cho NHCSXH cấp tỉnh.

Lệ phí:

Không

Thời gian:
Không quy định thời gian cụ thể
Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Quyết định số 69/2005/ QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Thông tư số 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Văn bản số 1874/NHCS-TD ngày 26/9/2007 Về việc giao thẩm định, quản lý hồ sơ nợ bị rủi ro xảy ra thuộc diện đơn lẻ, cục bộ.

Địa điểm tiếp nhận:

Hội sở chính NHCSXH

Biểu mẫu đính kèm: