Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xử lý miễn lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại NHCSXH cấp tỉnh
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH

 

 

Đối tượng áp dụng:
Tổ chức
Hồ sơ cần thiết:

+ Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu 01/NRR);

+ Biên bản xác nhận nợ vay tại NHCSXH bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu số 02A(B,C,D...)/NRR);

+ Bản sao Hợp đồng tín dụng hoặc Sổ vay vốn có rút số dư (gốc, lãi. đến ngày đề nghị xử lý đã được giám đốc NHCSXH nơi cho vay ký xác nhận, đóng dấu và sao y;

+ Các giấy tờ khác có liên quan.

+ 02 liên Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu số 04A (B,C,D,Đ,E)/NRR)

+ 02 liên Biểu tổng hợp đề nghị miễn, giảm lãi đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (mẫu số 04/NRR).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

- Kiểm tra tính chính xác, tính hợp lệ, hợp pháp của bộ hồ sơ nợ bị rủi ro đề nghị xử lý do NHCSXH cấp huyện gửi lên; xác nhận mức độ rủi ro của khách hàng;

- Tổng hợp các khoản nợ bị rủi ro đề nghị xử lý theo từng đối tượng đề nghị;

- Gửi biểu tổng hợp nợ bị rủi ro đề nghị xử lý và có ý kiến bằng văn bản về Hội sở chính NHCSXH;

- Nhận được quyết định xử lý nợ bị rủi ro, NHCSXH cấp tỉnh thông báo cho NHCSXH cấp huyện.

 

 

Lệ phí:
Không
Thời gian:
Không quy định thời gian cụ thể
Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Quyết định số 69/2005/ QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Thông tư số 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Văn bản số 1874/NHCS-TD ngày 26/9/2007 Về việc giao thẩm định, quản lý hồ sơ nợ bị rủi ro xảy ra thuộc diện đơn lẻ, cục bộ.

Địa điểm tiếp nhận:

Gửi qua đường Bưu điện và internet.

Biểu mẫu đính kèm: