Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Giải ngân bằng chuyển khoản cho vay đối với Ban quản lý dự án xã dự án“Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever)
Lĩnh vực:
Kết quả:

Người vay nhận báo có trên tài khoản.

Đối tượng áp dụng:
Tổ chức.
Hồ sơ cần thiết:

+ Hợp đồng tín dụng trong Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng dùng cho Ban quản lý dự án (01B/TD-UNI).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:
- Bước 1: Ban quản lý dự án xã làm thủ tục mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

- Bước 2: Sau khi phê duyệt cho vay, NHCSXH và Ban quản lý dự án xã hoàn tất phần ký Hợp đồng tín dụng trong Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng dùng cho Ban quản lý dự án (01B/TD-UNI), hạch toán số tiền giải ngân.

- Bước 3: NHCSXH làm thủ tục cho vay và chuyển khoản số tiền vay vào tài khoản tiền gửi của Ban quản lý dự án xã mở tại NHCSXH.

Lệ phí:
Không
Thời gian:
Sau khi phê duyệt cho vay.
Căn cứ pháp lý:

- Thỏa thuận 01/TT ngày 25/4/2008- Unilever- HPN-NHCSXH V/v “Thực hiện dự án Nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô”.

- Văn bản số 2210/NHCS-HTQT ngày 18/08/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH về hướng dẫn thực hiện dự án dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô”.

Địa điểm tiếp nhận:

Trụ sở NHCSXH cấp huyện hoặc Điểm giao dịch xã.

Biểu mẫu đính kèm: