Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Giải ngân bằng tiền mặt đến hộ vay vốn dự án“Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever)
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Người vay nhận tiền vay bằng tiền mặt.

Đối tượng áp dụng:
Cá nhân
Hồ sơ cần thiết:

+ Hợp đồng tín dụng trong Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng Dùng cho thành viên (01A/TD-UNI)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:
- Bước 1: Ban quản lý dự án xã và người vay hoàn tất Hợp đồng tín dụng đã được duyệt, hạch toán và ký nhận tiền vay.

- Bước 2: Người vay xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhận tiền vay

Lệ phí:
Không
Thời gian:
Sau khi phê duyệt cho vay
Căn cứ pháp lý:

- Thỏa thuận 01/TT ngày 25/4/2008- Unilever- HPN-NHCSXH V/v “Thực hiện dự án Nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô”.

- Văn bản số 2210/NHCS-HTQT ngày 18/08/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH về Hướng dẫn thực hiện dự án dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô”.

Địa điểm tiếp nhận:
Điểm giao dịch xã/ Ban quản lý dự án xã.
Biểu mẫu đính kèm: