Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay đối với Ban quản lý dự án xã Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever)
Lĩnh vực:
Kết quả:

Phê duyệt cho vay theo mẫu số 01B/TD-UNI.

Đối tượng áp dụng:
Tổ chức.
Hồ sơ cần thiết:

+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng Dùng cho Ban quản lý dự án (01B/TD-UNI)

+ Sao kê Hợp đồng tín dụng thành viên dự án Unilever (mẫu số 03/TD-UNI)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:
- Bước 1:

+ Ban quản lý dự án được thành lập theo qui định, có hồ sơ (biên bản) thành lập, có xác nhận của UBND cấp xã;

+ Ban quản lý dự án xã tiếp nhận và phê duyệt Hồ sơ xin vay của người vay  trên Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng dùng cho thành viên vay vốn (mẫu số 01/TD)

+ Ban quản lý dự án lập Sao kê Hợp đồng tín dụng thành viên dự án Unilever (mẫu số 03/TD-UNI),

- Bước 2: Ban quản lý dự án làm Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng dùng cho Ban quản lý dự án (01B/TD-UNI) gửi ngân hàng kèm theo sao kê mẫu 03/TD-UNI.

- Bước 3: NHCSXH cấp huyện nhận bộ hồ sơ vay vốn tiến hành xem xét, phê duyệt cho vay.

Lệ phí:
: Không
Thời gian:
Giải quyết sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.
Căn cứ pháp lý:
 Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Thỏa thuận 01/TT ngày 25/4/2008- Unilever- HPN-NHCSXH V/v "Thực hiện dự án Nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô”

- Văn bản số 2210/NHCS-HTQT ngày 18/08/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH về Hướng dẫn thực hiện dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô”.

Địa điểm tiếp nhận:

-Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn

Biểu mẫu đính kèm: