Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay đối với người vay vốn Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever)
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Phê duyệt cho vay theo mẫu số 01A/TD-UNI.

Đối tượng áp dụng:
Cá nhân
Hồ sơ cần thiết:

+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng dùng cho thành viên vay vốn dự án Unilever (mẫu 01A/TD-UNI);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:
- Bước 1:

+ Người vay tự nguyện gia nhập Nhóm tín dụng và tiết kiệm của dự án.

+ Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng dùng cho thành viên vay vốn dự án Unilever gửi Ban quản lý Nhóm tín dụng và tiết kiệm. (mẫu 01A/TD-UNI)

- Bước 2: Ban quản lý Nhóm tín dụng và tiết kiệm nhận Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng dùng cho thành viên vay vốn (mẫu số 01A/TD-UNI), tiến hành tổ chức họp nhóm để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn. Nếu chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại.

- Bước 3: Ban quản lý nhóm gửi Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng dùng cho thành viên vay vốn (mẫu số 01A/TD-UNI) đến Ban quản lý dự án xã phê duyệt.

- Bước 4: Ban quản lý dự án xã kiểm tra lại hồ sơ xin vay và phê duyệt cho vay, đồng thời lập Sao kê Hợp đồng tín dụng thành viên dự án Unilever (mẫu số 03/TD-UNI).

- Bước 5: Ban quản lý dự án xã gửi Sao kê Hợp đồng tín dụng (đến NHCSXH cấp huyện).

Lệ phí:
Không
Thời gian:
- Giải quyết sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.
Căn cứ pháp lý:
 Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Thỏa thuận 01/TT ngày 25/4/2008- Unilever- HPN-NHCSXH V/v "Thực hiện dự án Nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô”

- Văn bản số 2210/NHCS-HTQT ngày 18/08/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH về Hướng dẫn thực hiện dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô”

Địa điểm tiếp nhận:

-Nhóm tín dụng và tiết kiệm nơi người vay sinh sống.

Biểu mẫu đính kèm: