Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Giải ngân cho vay các chương trình tín dụng bằng chuyển khoản
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Ủy nhiệm chi.

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân, tổ chức.

 

Hồ sơ cần thiết:

- Ủy nhiệm chi (2 liên).

- Số lượng hồ sơ: như trên.

Quy trình:

- Bước 1: Người vay đến trụ sở NHCSXH cấp huyện nơi cho vay theo thông báo phê duyệt mẫu 04/TD nhận được từ Tổ TK&VV nơi họ cư trú hoặc nhận trực tiếp từ NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

- Bước 2: Người vay gặp cán bộ kế toán cho vay của NHCSXH cấp huyện nơi cho vay đề nghị không muốn nhận tiền vay bằng tiền mặt mà muốn nhận tiền vay bằng chuyển khoản.

- Bước 3: Cán bộ kế toán NHCSXH cấp huyện nơi cho vay kiểm tra hồ sơ cho vay và chấp nhận giải ngân bằng chuyển khoản. Người vay được hướng dẫn làm thủ tục điền, ký vào chứng từ các yếu tố cần thiết. Sau khi NHCSXH cấp huyện nơi cho vay kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, tính chính xác khớp đúng các thông tin của chứng từ khách hàng điền đạt yêu cầu thì tiến hành giải ngân bằng chuyển khoản cho khách hàng.

Lệ phí:

- Không.

Thời gian:
Ngay trong ngày khách hàng đề nghị.
Căn cứ pháp lý:

- Văn bản số 126/NHCSXH-KT ngày 10/3/2003 của Tổng giám đốc Hướng dẫn về chế độ chứng từ kế toán trong hệ thống NHCSXH

Địa điểm tiếp nhận:

NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

Biểu mẫu đính kèm: