Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Giải ngân các chương trình tín dụng bằng tiền mặt
Lĩnh vực:
Kết quả:

Người vay nhận tiền vay.

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Sổ vay vốn (mẫu của NHCSXH).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

 

Quy trình:

- Bước 1:

NHCSXH cùng với tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã và Tổ TK&VV hướng dẫn người vay lập Sổ vay vốn.

- Bước 2:

Người vay xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc có xác nhận của UBND cấp xã nơi người vay cư trú (đối với người vay không có CMND). để nhận tiền vay.

Lệ phí:

Không

 

Thời gian:
Không quy định
Căn cứ pháp lý:

- Văn bản số 1030/NHCS-TD ngày 08/6/2007 về giải đáp vướng mắc tại các lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng năm 2007.

- Văn bản số 2530/NHCS-TD ngày 15/9/2008 về một số vướng mắc nghiệp vụ liên quan đến người thừa kế.

Địa điểm tiếp nhận:
NHCSXH cấp huyện hoặc Điểm giao

Biểu mẫu đính kèm: