Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay xuất khẩu lao đ
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu 04/TD)

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

+ Đối với người vay:

* Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên (bản chính).

* Hợp đồng lao động đã ký giữa người lao động với bên tuyển dụng: 01 liên (bản chính).

*  Bản sao có công chứng hợp đồng lao động: 01 liên

*  Bản sao có công chứng thanh lý hợp đồng lao động: 01 liên.

- Đối với Tổ TK&VV:

+ Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: như trên.

Quy trình:

- Bước 1:

+ Người vay phải là thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.

+ Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) kèm Bản sao có công chứng hợp đồng lao động; Bản sao có công chứng thanh lý hợp đồng lao động gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.

- Bước 2:

+ Tổ TK&VV nhận hồ sơ vay vốn của tổ viên, tiến hành tổ chức họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ, lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) trình UBND cấp xã xác nhận.

+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD), Tổ TK&VV gửi bộ hồ sơ vay vốn tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay để làm thủ tục phê duyệt cho vay.

- Bước 3:

+ NHCSXH cấp huyện nơi cho vay nhận bộ hồ sơ vay vốn để xem xét, phê duyệt cho vay. Trường hợp người vay không có đầy đủ thủ tục vay vốn theo quy định thì NHCSXH cấp huyện nơi cho vay trả lại hồ sơ và hướng dẫn người vay làm lại hồ sơ và thủ tục theo quy định.

+ Sau khi phê duyệt, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã.

- Bước 4: UBND cấp xã thông báo đến tổ chức Hội nhận uỷ thác cấp xã để  thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay.

Lệ phí:

- Không.

Thời gian:
- Không quy định.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị quyết số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.

- Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 14/3/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

- Văn bản số 1034/NHCS-TD ngày 21/4/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm của văn bản số 316/NHCS-KH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo;

- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi.

- Văn bản số 1523/NHCS-TDSV ngày 16/6/2009 của Tổng giám đốc Hướng dẫn thủ tục cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.

Địa điểm tiếp nhận:

Tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Biểu mẫu đính kèm: