Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu 04/TD).

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

+ Người vay:

* Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên (bản chính).

* Giấy xác nhận của nhà trường (bản chính). hoặc Giấy báo nhập học đối với HSSV năm đầu (bản sao có công chứng): 01 liên.

* Người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng bị mất việc làm phải về nước trước thời hạn, phải kèm theo bản sao có công chứng hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc bản sao có công chứng hợp đồng cá nhân và xác nhận của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đăng ký hợp đồng cá nhân: 01 liên.

+ Đối với Tổ TK&VV:

* Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) 04 liên (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ người vay giữ, 01 bộ cơ quan thực hiện chương trình cấp tỉnh giữ, 01 bộ NHCSXH nơi cho vay giữ).

Quy trình:

- Bước 1:

+ Người vay phải là thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn ( TK&VV) tại nơi sinh sống.

+ Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học gửi cho Tổ trưởng Tổ TK&VV và bản sao có công chứng hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc bản sao có công chứng hợp đồng cá nhân và xác nhận của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đăng ký hợp đồng cá nhân.

- Bước 2:

+ Tổ TK&VV nhận được hồ sơ xin vay của người vay, tiến hành họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD), đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. Nếu chưa đúng thì hướng dẫn người vay lập lại thủ tục hoặc bổ sung phần còn thiếu. Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD), Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học trình UBND cấp xã xác nhận.

+ Tại UBND cấp xã, xác nhận hộ vay thuộc đối tượng được vay vốn và đang cư trú hợp pháp tại xã và phê duyệt Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH( mẫu 03/TD).

+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ TK&VV gửi toàn bộ hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp tại trụ sở NHCSXH cấp huyện để làm thủ tục phê duyệt
cho vay.

- Bước 3:

+ NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ do Tổ TK&VV gửi đến, thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn.

+ Sau khi phê duyệt, NHCSXH cấp huyện lập thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi UBND cấp xã.

- Bước 4: UBND cấp xã thông báo đến tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã để tổ chức Hội thông báo đến Tổ TK&VV. Tổ TK&VV thông báo đến người vay kết quả phê duyệt cho vay.

Lệ phí:

- Không.

Thời gian:
- Không quy định
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của  Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

- Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 4/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề.

- Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 về việc hướng dẫn qui trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

- Văn bản 2162A/NHCS-TD ngày 02/10/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Văn bản số 1883/NHCS-TD ngày 10/7/2008 của Tổng giám đốc về việc ban hành Giấy cam kết trả nợ và thay Giấy xác nhận.

- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH về hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi tiền vay.

Địa điểm tiếp nhận:

Tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Biểu mẫu đính kèm: