Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay tham gia Tổ Tiết kiệm và vay vốn mức vay từ 30 triệu đồng trở lên
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu 04/TD).

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân.

Hồ sơ cần thiết:

+ Đối với khách hàng :

* Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trồng rừng (mẫu số 01/FSDP): 01 liên (bản chính).

* Phiếu báo giá hoặc phiếu đặt mua hàng với cây giống (nếu có): 01 liên (bản chính).

* Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp: 01 liên (bản sao có công chứng).

* Biên bản nghiệm thu rừng đã trồng: 01 liên (bản chính).

* Photocopy sổ hộ khẩu, CMND (có công chứng đối với hộ có hộ khẩu đăng ký ở khác xã có đất trồng rừng.: 01 liên

- Đối với Tổ TK&VV:

+ Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên. (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: Như trên.

Quy trình:

- Bước 1:

+ Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.

+ Người vay làm Hồ sơ đề nghị vay vốn gửi Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Người vay phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH.

- Bước 2: Tổ TK&VV cùng tổ chức chính trị - xã hội tổ chức họp bình xét, lập Danh sách đề nghị vay vốn, sau đó Tổ gửi Danh sách đề nghị vay vốn tới UBND cấp xã xác nhận.

- Bước 3: Tổ TK&VV gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đã có xác nhận của UBND cấp xã đến Ban thực hiện Dự án huyện để xác nhận.

- Bước 4: Sau đó Tổ TK&VV gửi hồ sơ đề nghị vay vốn tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. NHCSXH cấp huyện nơi cho vay tiến hành kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của hồ sơ để thông báo kết quả phê duyệt (mẫu 04/TD) gửi UBND cấp xã.

- Bước 5: UBND cấp xã thông báo đến tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã để tổ chức Hội thông báo đến Tổ TK&VV. Tổ TK&VV thông báo đến người vay kết quả phê duyệt cho vay.

Lệ phí:

- Không.

Thời gian:
- Không quy định.
Căn cứ pháp lý:

- Hiệp định Tín dụng số 3953-VN phát triển giữa Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, ký ngày 04/4/2005;

- Hiệp định vay phụ ký ngày 28/4/2005 giữa NHCSXH và Bộ Tài chính.

- Quyết định số 2786/QĐ-NHCS ngày 07/10/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH về Phê duyệt Cẩm nang tín dụng của NHCSXH dùng cho vay hộ trồng rừng trong Dư án Phát triển ngành Lâm nghiệp.

- Cẩm nang tín dụng của NHCSXH dùng cho vay hộ trồng rừng trong Dư án Phát triển ngành Lâm nghiệp.

Địa điểm tiếp nhận:

Tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Biểu mẫu đính kèm: