Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay Dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWPD) tại các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo phê duyệt cho vay theo (mẫu số 04/TD)

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân.

Hồ sơ cần thiết:

+ Đối với người vay: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên.

+ Đối với Tổ TK&VV: Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên.

- Số lượng hồ sơ: Như trên.

Quy trình:

- Bước 1:

+ Người vay phải là thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.

+ Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.

- Bước 2:

+ Tổ TK&VV nhận giấy đề nghị vay vốn của tổ viên, tiến hành tổ chức họp Tổ để bình xét những hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn, lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) của các tổ viên trình UBND cấp xã.

+ Tại cấp xã, Ban xóa đói giảm nghèo xác nhận các hộ xin vay đúng là những hộ thuộc diện nghèo theo quy định và hiện đang cư trú hợp pháp tại xã. UBND cấp xã xác nhận và phê duyệt Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD).

+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ có trách nhiệm gửi bộ hồ sơ xin vay tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay để làm thủ tục phê duyệt cho vay.

- Bước 3:

+ NHCSXH cấp huyện nơi cho vay nhận bộ hồ sơ vay vốn tiến hành kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ và phê duyệt cho vay.  Sau khi phê duyệt, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã.

- Bước 4: UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ TK&VV thông báo đến người vay.

Lệ phí:
- Không
Thời gian:
- Không quy định.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính Phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Hiệp định tài chính ký ngày 12/11/2004 giữa Bộ Tài chính và NHCSXH.

- Văn bản số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 cuả Tổng giám đốc NHCSXH  Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo;

- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo;

- Văn bản số 2498/NHCS-HTQT ngày 02/12/2004 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện Quỹ quay vòng Dự án Bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWPD.;

- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi tiền vay.

Địa điểm tiếp nhận:

Tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Biểu mẫu đính kèm: