Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) mức vay dưới 200 triệu đồng
Lĩnh vực:
Kết quả:
- Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu 04/TD
Đối tượng áp dụng:

- Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

+ Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp, bao gồm:

* Hồ sơ pháp lý:

Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp, Doanh nghiệp gửi cho Ngân hàng các giấy tờ các giấy tờ (bản sao có công chứng) sau:

▪ Quyết định thành lập doanh nghiệp;

▪ Điều lệ Doanh nghiệp (trừ Doanh nghiệp tư nhân);

▪ Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có),

▪ Tổng giám đốc (Giám đốc),

▪ Kế toán trưởng;

▪ Đăng ký kinh doanh;

▪ Giấy phép hành nghề (nếu có);

▪ Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.;

▪ Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.;

▪ Các giấy tờ về đăng ký mẫu dấu, chữ ký và mở tài khoản.

* Hồ sơ kinh tế gồm:

▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ;

▪ Báo cáo tài chính và kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2 năm liền kề và kỳ gần nhất.

* Hồ sơ vay vốn: Giấy đề nghị vay vốn (Mẫu số 01/DNVVN-KfW);

▪ Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

▪ Các tài liệu và chứng từ có liên quan;

  Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định.

* Hồ sơ do khách hàng và NHCSXH cùng lập:

▪ Hợp đồng tín dụng (Mẫu số 03/DNVVN-KfW);

▪ Giấy nhận nợ (Mẫu số 04/DNVVN-KfW);

- Số lượng hồ sơ:

+ Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ kinh tế: khách hàng công chứng gửi NHCSXH 1 bộ.

+ Hồ sơ vay vốn : 02 bộ (01 bộ người vay giữ; 01 bộ NHCSXH nơi cho vay giữ).

Quy trình:

- Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị vay vốn gửi hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế trực tiếp tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay và phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH.

- Bước 2: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay tiếp nhận Hồ sơ vay vốn của khách hàng, tiến hành thẩm định các điều kiện vay vốn theo quy định; kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của hồ sơ. Sau đó lập phiếu thẩm định, tái thẩm định để xem xét, quyết định phê duyệt cho vay:

- Bước 3: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay gửi Thông báo phê duyệt cho vay trực tiếp đến  doanh  nghiệp:

+ Nếu đồng ý cho vay thì cùng khách hàng lập Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay (trường hợp cho vay có bảo đảm tiền vay bằng tài sản).

+ Nếu không cho vay NHCSXH cấp huyện nơi cho vay thông báo bằng văn bản cho khách hàng biết, trong đó nêu rõ lý do từ chối cho vay.

Lệ phí:

- Không.

Thời gian:
- Đối với các khoản xin vay ngắn hạn trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp gửi hồ sơ tới NHCSXH cấp huyện. - Đối với các khoản xin vay trung hạn trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp gửi hồ sơ tới NHCSXH cấp huyện.
Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 1627/QĐ- NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng;

- Quyết định số 127/QĐ- NHNN và Quyết định số 28/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của qui chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày  31/12/2001 của Thống đốc NHNN.

- Hợp đồng cho vay lại nguồn vốn vay của Chính phủ CHLB Đức cho dự án “chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ” ký ngày 26/8/2005 giữa Bộ Tài chính và NHCSXH .

- Văn bản số 3254/NHCS-HTQT ngày 16/11/2005 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với Dự án chương trình phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn KFW.

- Văn bản số 3297/NHCS-TD ngày 22/11/2005 của Tổng giám đốc Hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay Dự án “Chương trình phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn KFW”.

Địa điểm tiếp nhận:

NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

Biểu mẫu đính kèm: