Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay Dự án toàn dân tham gia quản lý nguồn lực tỉnh Tuyên Quang (IFAD)
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu 04/TD)

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

+ Người vay:

* Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên.

+ Đối với Tổ TK&VV:

* Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên.

- Số lượng hồ sơ: Như trên.

Quy trình:

- Bước 1:

+ Người vay phải là thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.

+ Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.

- Bước 2:

+ Tổ TK&VV nhận giấy đề nghị vay vốn của tổ viên tiến hành tổ chức họp Tổ để bình xét những hộ vay đủ điều kiện vay vốn, lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay của các tổ viên trình UBND cấp xã.

+ UBND cấp xã xác nhận các hộ xin vay hiện đang cư trú hợp pháp tại xã và phê duyệt Danh sách hộ gia đình xin vay để gửi NHCSXH cấp huyện nơi cho vay xem xét, giải quyết.

+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ có trách nhiệm gửi trực tiếp toàn bộ hồ sơ đề nghị vay vốn tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay để làm thủ tục phê duyệt cho vay.

- Bước 3:

+ NHCSXH cấp huyện nơi cho vay nhận được hồ sơ do Tổ TK&VV
gửi đến, thực hiện việc kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp hợp lệ của bộ hồ sơ
vay vốn.

+ Sau khi phê duyệt, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay lập thông báo kết quả phê duyệt cho vay( mẫu 04/TD) gửi UBND cấp xã.

- Bước 4: UBND cấp xã thông báo đến tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã để tổ chức Hội thông báo đến Tổ TK&VV. Tổ TK&VV thông báo đến người vay kết quả phê duyệt cho vay.

Lệ phí:

- Không.

Thời gian:
- Không quy định
Căn cứ pháp lý:

- Hiệp định vay vốn số 326- VN giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế ký ngày 15/3/1993;

- Thỏa thuận vay vốn phụ của Dự án toàn cầu tham gia quản lý nguồn lực giữa Bộ tài chính và Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam ký ngày 20/9/1993;

- Quy định về quản lý và trả nợ vốn vay của IFAD cho dự án phát triển nguồn lực tỉnh Tuyên Quang của Bộ Tài chính ký ngày 22/01/1994.

- Văn bản số 581/NHNoVN-ĐVT ngày 31/5/1994 Quy định về quản lý và sử dụng vốn tín dụng IFAD Dự án toàn dân tham gia quản lý nguồn lực tỉnh Tuyên Quang

- Văn bản số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 cuả Tổng Giám đốc NHCSXH  Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo.

- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo;

- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc Hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi tiền vay.

 

Địa điểm tiếp nhận:

Tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Biểu mẫu đính kèm: