Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay Dự án đa dạng hoá thu nhập nông thôn tại tỉnh Tuyên Quang (RIDP)
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu 04/TD)

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

+ Người vay:

* Giấy đề nghị vay vốn dự án RIDP  dùng cho thành viên (mẫu 01/RIDP).

+ Nhóm TK&VV:

* Giấy đề nghị vay vốn dự án RIDP dùng cho nhóm TK&VV (mẫu 02/RIDP);

* Danh sách hộ gia đình vay vốn dự án RIDP (03/RIDP);

* Các chứng từ, phiếu kiểm tra, giấy tờ khác.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ người vay giữ; 01 bộ NHCSXH nơi cho
vay giữ).

Quy trình:

- Bước 1:

+ Hộ vay tự nguyện gia nhập nhóm tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) nơi người vay cư trú để trở thành thành viên của nhóm.

+ Các thành viên viết Giấy đề nghị vay vốn vay vốn dự án RIDP  gửi Ban quản lý nhóm Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

- Bước 2: Nhận Giấy đề nghị vay vốn dự án RIDP(mẫu 01/RIDP) Ban quản lý nhóm TK&VV làm Giấy đề nghị vay vốn dự án RIDP dùng cho nhóm TK&VV(mẫu 02/RIDP) kèm theo Danh sách thành viên dự án RIDP dùng cho nhóm TK&VV  (mẫu số 03/RIDP) có xác nhận của UBND cấp xã gửi trực tiếp đến NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

- Bước 3: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay tiến hành xem xét, thẩm định tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn  ra Quyết định cho vay hay không cho vay và thông báo cho nhóm TK&VV biết bằng Thông báo phê duyệt cho vay.

- Bước 4: Nhận được thông báo phê duyệt cho vay của NHCSXH cấp huyện nơi cho vay Ban quản lý nhóm TK&VV thông báo đến các thành viên trong nhóm.

Lệ phí:

- Không.

Thời gian:
- Không quy định
Căn cứ pháp lý:

- Hiệp định vay vốn 578-VN giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế ký ngày 18/02/2002;

- Hiệp định vay phụ giữa Bộ Tài chính và NHCSXH ký ngày 05/6/2003 về Bộ Tài chính cho NHCSXH vay lại một phần khoản vay số 578-VN.

- Văn bản số 1849/NHCS-HTQT ngày 12/11/2003 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc Hướng dẫn thực hiện dự án RIDP;

- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo

- Văn bản số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 cuả Tổng giám đốc NHCSXH  Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo.

Địa điểm tiếp nhận:
TK&VV nơi sinh sống.
Biểu mẫu đính kèm: