Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo phê duyệt cho vay theo (mẫu 04/TD).

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

+ Đối với người vay:

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên.

+ Đối với Tổ TK&VV:

- Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD):04 liên.

- Số lượng hồ sơ: Như trên

Quy trình:

- Bước 1:

+ Hộ vay tự nguyện gia nhập Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) nơi người vay cư trú.

+ Hộ vay viết giấy nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

­- Bước 2:

+  Tổ TK&VV cùng tổ chức chính trị - xã hội tổ chức họp để bình xét những hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn, lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay của các Tổ viên trình UBND cấp xã xác nhận về địa chỉ cư trú hợp pháp của các hộ gia đình tại xã, chưa có công trình nước sạch và vệ sinh môi trường hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường.

+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ TK&VV gửi toàn bộ hồ sơ đề nghị vay vốn tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

-  Bước 3:

+ NHCSXH cấp huyện nơi cho vay nhận hồ sơ vay vốn của Tổ, tiến hành kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của bộ hồ sơ vay vốn, điều kiện vay vốn để phê duyệt cho vay.

+ Sau khi phê duyệt NHCSXH cấp huyện nơi cho vay lập thông báo kết quả phê duyệt cho vay ( theo mẫu số 04/TD) gửi đến UBND xã.

- Bước 4:

+ UBND cấp xã nhận được thông báo phê duyệt cho vay thông báo đến tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã để tổ chức Hội thông báo đến Tổ TK&VV. Tổ TK&VV thông báo đến người vay kết quả phê duyệt cho vay.

Lệ phí:
- Không
Thời gian:
- Không quy định
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

-  Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

- Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Thông tư liên tịch số 472/VBLT-BNN-NHCS ngày 04/3/2005 Bộ Nông nghiệp & PTNT và Ngân hàng chính sách xã hội về tổ chức thực hiện Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg .

- Văn bản số 1411/NHCS -KHNV ngày 03/8/2004 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Văn bản số 1984/NHCS-KHNV ngày 15/10/2004 về việc triển khai chương trình tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Văn bản số 127/NHCS-NVTD ngày 25/01/2005 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ cho vay về chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi tiền vay.

- Văn bản số 698/NHCS-TD ngày 24/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi các mẫu biểu trong thủ tục cho vay của chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xuất khẩu lao động.

Địa điểm tiếp nhận:

Tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Biểu mẫu đính kèm: