Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma tuý mức vay trên 30 triệu đến 500 triệu đồng
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).

Đối tượng áp dụng:

- Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

+ Dự án vay vốn (mẫu số 1a);

+ Hợp đồng bảo đảm tiền vay ;

+ Hợp đồng tín dụng (mẫu số 5a/GQVL).

Ngoài ra, tuỳ trường hợp cụ thể người vay có các giấy tờ sau (bản sao có công chứng):

+ Hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh có chứng nhận của UBND cấp xã đối với Tổ hợp tác;

+ Giấy tờ chứng minh có đủ tiêu chí xác định trang trại (đối với Chủ trang trại);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề đối với Hộ kinh doanh cá thể, Hợp tác xã, Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác;

+ Quyết định thành lập đối với Trung tâm giáo dục Lao động-xã hội.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ người vay giữ; 01 bộ NHCSXH nơi cho vay giữ).

Quy trình:

Bước 1: Người vay lập dự án vay vốn (mẫu số 1a ban hành kèm thông tư 14) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (do UBND cấp tỉnh quy định. thẩm định và phê duyệt trực tiếp và dự án hoặc bằng văn bản thẩm định phê duyệt riêng về địa điểm thực hiện và sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy. Người vay phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định đối với mức vay trên 30
triệu đồng
.

Bước 2: Người vay nộp hồ sơ trực tiếp tại NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. NHCSXH cấp huyện thực hiện việc kiểm tra  đối chiếu tính hợp pháp hợp lệ của bộ hồ sơ xin vay vốn để phê duyệt cho vay. Trường hợp dự án vay vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không đúng đối tượng, không đủ điều kiện vay vốn theo qui định thì NHCSXH từ chối cho vay và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án biết ( mẫu 04/TD).

Lệ phí:

- Không

Thời gian:
- Không quy định thời hạn giải quyết
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6

- Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý tại thành phố trực thuộc Trung ương

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg ngày 20/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma tuý.

- Quyết định 51/2008/QĐ-TTg ngày 24/4/2008 của Thủ tường Chính phủ về Chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật.

- Thông tư số 05/2007/TT-BTC ngày 18/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg ngày 20/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy ;

- Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTB&XH-BTC-BKHĐT ngày 29/07/2008 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg.

- Văn bản số 682/NHCS-TD ngày 23/4/2007 cuả Tổng giám đốc NHCSXH  Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg ngày 20/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma tuý.

- Văn bản số 2539/NHCS-TD ngày 16/09/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm.

Địa điểm tiếp nhận:

NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

Biểu mẫu đính kèm: