Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay đối với Hộ gia đình sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma tuý
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

+ Người vay:

* Dự án vay vốn (mẫu số 1b): 01 liên.

* Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên.

+  Tổ TK&VV:

* Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên.

- Số lượng hồ sơ: như trên.

Quy trình:

- Bước 1:

+ Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.

+ Người vay lập dự án vay vốn (mẫu số 1b). được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (do UBND) cấp tỉnh quy định. thẩm định và phê duyệt trực tiếp vào dự án (mẫu số 1b) hoặc bằng văn bản thẩm định, phê duyệt riêng về địa điểm thực hiện và sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma tuý.

- Bước 2: Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) nhận hồ sơ của người vay, tiến hành tổ chức họp Tổ để thảo luận, bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên dự án vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. Nếu hồ sơ cho vay chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại thủ tục hoặc bổ sung phần còn thiếu. Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu sè 03/TD) kèm theo dự án vay vèn (mẫu số 1b) trình UBND cấp xã xác nhận.

- Bước 3: Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ trưởng Tổ TK&VV gửi bộ hồ sơ xin vay đến NHCSXH cấp huyện nơi cho vay để làm thủ tục phê duyệt.

- Bước 4: Nhận được hồ sơ do Tổ TK&VV gửi đến, NHCSXH cấp huyện thực hiện việc kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ xin vay vốn và phê duyệt cho vay. Sau khi phê duyệt, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay lập Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi UBND cấp xã. Trường hợp dự án vay vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không đúng đối tượng, không đủ điều kiện vay vốn theo quy định thì NHCSXH cấp huyện từ chối cho vay và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án biết (mẫu số 04/TD).

Lệ phí:

Không

Thời gian:
- Không quy định
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý tại thành phố trực thuộc Trung ương

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg ngày 20/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma tuý.

- Thông tư số 05/2007/TT-BTC ngày 18/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg ngày 20/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy.

- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-TD về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo;

- Văn bản số 682/NHCS-TD ngày 23/4/2007 cuả Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg ngày 20/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma tuý;

- Văn bản số 2539/NHCS-TD ngày 16/09/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm;

- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi tiền vay.

Địa điểm tiếp nhận:

Tổ TK&VV nơi hộ vay sinh sống.

Biểu mẫu đính kèm: