Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đối với Doanh nghiệp làm nhà bán trả chậm cho hộ dân
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).

Đối tượng áp dụng:

- Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

+ Hồ sơ do doanh nghiệp lập và cung cấp:

* Hồ sơ pháp lý: Doanh nghiệp thiết lập quan hệ tín dụng lần đầu, phải  gửi đến NHCSXH các giấy tờ (bản sao có công chứng) sau:

▪ Quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

▪ Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp;

▪ Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng;

▪ Đăng ký kinh doanh;

▪ Giấy phép hành nghề (nếu có);

▪ Các giấy tờ về đăng ký mẫu dấu, chữ ký và mở tài khoản theo hướng dẫn của NHCSXH.

* Hồ sơ kinh tế (các bản sao có công chứng.:

▪ Quyết định của UBND cấp tỉnh phê duyệt là đơn vị sản xuất nhà ở bán trả chậm cho dân;

▪ Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp và đơn vị được UBND tỉnh giao thực hiện việc quản lý xây dựng các cụm tuyến dân cư và nhà ở.

+ Hồ sơ vay vốn:

* Giấy đề nghị vay vốn (mẫu 01/CVDNXD).

* Bảng tổng hợp số lượng và giá trị nhà được lắp đặt kèm biên bản nghiệm thu căn nhà;

* Các chứng từ có liên quan khác( nếu có).

+ Hồ sơ do doanh nghiệp và NHCSXH cùng lập:

* Hợp đồng tín dụng (mẫu số 03/CVDNXD);

- Số lượng hồ sơ:

+ Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ kinh tế: khách hàng công chứng gửi NHCSXH 1 bộ.

+ Hồ sơ vay vốn: 02 bộ (01 bộ người vay giữ; 01 bộ NHCSXH nơi cho vay giữ).

Quy trình:

- Bước 1: Khi doanh nghiệp hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt nhà có Biên bản nghiệm thu nhà của Ban dự án, lập Giấy đề nghị vay vốn gửi đến NHCSXH.

- Bước 2: Cán bộ tín dụng tiếp nhận, hướng dẫn doanh nghiệp lập và cung cấp hồ sơ theo quy định, tiến hành thẩm định các điều kiện cho vay và lập báo cáo thẩm định, tái thẩm định (mẫu số 02/CVDNXD).

- Bước 3: NHCSXH kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ và báo cáo thẩm định, tái thẩm định (nếu có) để xem xét hồ sơ cho vay,  quyết định cho vay hay không cho vay:

+ Nếu cho vay thì cùng doanh nghiệp lập hợp đồng tín dụng;

+ Nếu không cho vay thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do từ chối cho vay.

- Bước 4: Toàn bộ hồ sơ khoản vay được ký duyệt cho vay, cán bộ kế toán kiểm tra lại tính pháp lý trên hồ sơ, đảm bảo đủ các loại giấy tờ quy định và giải ngân cho doanh nghiệp theo chế độ.

Lệ phí:

- Không

Thời gian:
Không quy định thời hạn giải quyết
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của  Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 về việc thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 07/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long;

- Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 15/8/2005 về việc điều chỉnh bổ sung một số cơ chế  chính sách vay vốn xây dựng cụm tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

- Văn bản số 1125/NHNN-TD ngày 07/10/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định số 204/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc việc điều chỉnh bổ sung một số cơ chế  chính sách vay vốn xây dựng cụm tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Thông tư liên tịch số 72/2002/TT-LT-TC-XD-NHNN ngày 23/8/2002 của Liên bộ Tài chính - Xây dựng - Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Văn bản số 3151/NHCS-TD ngày 07/11/2005 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

- Văn bản số 2460/NHCS-TD ngày 05/9/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện cho vay Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2).

Địa điểm tiếp nhận:

NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

Biểu mẫu đính kèm: