Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đối với Hộ gia đình vay vốn để mua trả chậm nhà ở
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

+ Đối với người vay:

* Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (Mẫu số 01/TD): 01 liên.

* Quyết định giao nền nhà của UBND (huyện hoặc xã do UBND tỉnh quy định): 01 liên;

- Danh sách hộ dân mua trả chậm nhà ở do UBND tỉnh hoặc uỷ quyền cho UBND huyện phê duyệt: 01 liên

- Biên bản bàn giao nhà giữa UBND (huyện hoặc xã do UBND tỉnh quy định), doanh nghiệp sản xuất nhà và hộ dân: 01 liên.

* Đối với Tổ TK&VV:

- Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên.

- Số lượng hồ sơ : như trên.

Quy trình:

- Bước 1:

+ Người vay phải là thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.

+ Hộ vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.

- Bước 2:

+ Tổ TK&VV nhận giấy đề nghị vay vốn của tổ viên, tiến hành tổ chức họp Tổ để bình xét những hộ vay đủ điều kiện vay vốn, lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn của các tổ viên trình UBND cấp xã.

+ UBND cấp xã xác nhận và phê duyệt Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD).

+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ có trách nhiệm gửi bộ hồ sơ xin vay tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay để làm thủ tục phê duyệt cho vay.

- Bước 3:

+ NHCSXH cấp huyện tiếp nhận bộ hồ sơ vay vốn để tiến hành đối chiếu với danh sách hộ dân được vay vốn từ NHCSXH để mua trả chậm nhà ở và xem xét, phê duyệt cho vay.

- Bước 4:

+ Sau khi phê duyệt, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã. UBND cấp xã thông báo cho Tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã để Tổ chức hội thông báo đến Tổ TK&VV. Tổ TK&VV thông báo đến từng người vay.

Lệ phí:

- Không

Thời gian:
- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của  Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 về việc thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 07/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long;

- Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 15/8/2005 về việc điều chỉnh bổ sung một số cơ chế  chính sách vay vốn xây dựng cụm tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

- Văn bản số 1125/NHNN-TD ngày 07/10/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định số 204/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc việc điều chỉnh bổ sung một số cơ chế  chính sách vay vốn xây dựng cụm tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Thông tư liên tịch số 72/2002/TT-LT-TC-XD-NHNN ngày 23/8/2002 của Liên bộ Tài chính - Xây dựng - Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Văn bản số 3151/NHCS-TD ngày 07/11/2005 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

- Văn bản số 2460/NHCS-TD ngày 05/9/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện cho vay Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2).

- Văn bản số 1727/NHCSXH-TDSV ngày 06/7/2009 của Tổng giám đốc về việc chuyển sang phương thức cho vay ủy thác đối với chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Địa điểm tiếp nhận:

Tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Biểu mẫu đính kèm: